Auteur Topic: Vaarroutes  (gelezen 46936 keer)

Leen

 • Marconist
 • ****
 • Berichten: 474
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diverse vragen, opmerkingen en dingen over Doeksen
« Reactie #15 Gepost op: 23 februari 2011, 17:47:39 »
Ach die raad toch:

Uit de leeuwarder van 22/2

WEST-TERSCHELLING - Het Schuitengat bij Terschelling moet weer bevaarbaar worden.
Dit vindt de raad van het eiland. Het gemeentebestuur gaat minister Melanie Schultz van Haegen vragen een onderzoek hiernaar in te stellen.
Varen via het Schuitengat in plaats van de Slenk scheelt baggerkosten en is veiliger voor de scheepvaart, denkt de raad.

 
Leen

willem boot

 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 1.170
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diverse vragen, opmerkingen en dingen over Doeksen
« Reactie #16 Gepost op: 24 februari 2011, 11:27:11 »
Ach die raad toch:

Uit de leeuwarder van 22/2

WEST-TERSCHELLING - Het Schuitengat bij Terschelling moet weer bevaarbaar worden.
Dit vindt de raad van het eiland. Het gemeentebestuur gaat minister Melanie Schultz van Haegen vragen een onderzoek hiernaar in te stellen.
Varen via het Schuitengat in plaats van de Slenk scheelt baggerkosten en is veiliger voor de scheepvaart, denkt de raad.

 
Leen

Prachtig commentaar van je, Leen, "ach die raad toch". Politiek heeft iets bijzonders: "er zij een Schuitengat en de Raad zag dat het goed was." En dat wordt geacht invloed te hebben in de bootdienst. Wekt bij mij GROOT vertrouwen.......  ;D

Leen

 • Marconist
 • ****
 • Berichten: 474
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diverse vragen, opmerkingen en dingen over Doeksen
« Reactie #17 Gepost op: 28 maart 2011, 16:05:38 »
Bijgaand een stuk over het schuitengat vanuit de Terschellinger gemeenteraad.
Weer eens een ander leuk onderwerp dan de EVT perikelen.
Ik ben benieuwd of er nog een onderzoek komt of niet.

Leen


Motie vreemd aan de orde van de dag, onderwerp Schuitengat
Raadsleden
Raadslid Schweigmann (PBT): De informatieavond over de morfologische
ontwikkeling van het Schuitengat bevestigde dat voor Rijkswaterstaat alleen de
baggerkosten bepalend zijn voor de keus Slenk of Schuitengat. Voor Terschelling
spelen ook andere zaken mee, zoals de lengte van de vaarroute die het
brandstofverbruik en hiermee de CO2-uitstoot beïnvloedt en het meanderen van
de Slenk, dat in de vernauwing van de vaarweg resulteert. Terschelling heeft recht
op een goede, brede en veilige vaarweg naar de vaste wal en naar Vlieland.
De onderzoekers geven toe dat de zandplaat tussen de Vliestroom en het
Schuitengat elk jaar met tientallen meters smaller wordt. Een eventuele natuurlijke
doorbraak van de zandplaat laat echter nog zeker 25 jaar op zich wachten, niet in
de laatste plaats door het remmend effect van de Slenk op een eventuele
natuurlijke doorbraak. Het argument dat er geen onnatuurlijke ingreep in de
ontwikkelingen mag plaatsvinden, vanwege de PKB, ontkrachten ze zelf door het
feit dat Rijkswaterstaat vooraf de Slenk op diepte heeft gebracht en dat er
sindsdien gebaggerd moet worden om deze op diepte te houden.
De onderzoekers gaven de aanbeveling dat een nader onderzoek nodig is om te
bepalen wat er gebeurt bij de keuze van een alternatieve route door het
Schuitengat. Deltares uit Delft kan dit. Deze aanbeveling wil de Terschellinger
raad aangrijpen om de regie meer in eigen hand te nemen en naast de expertise
op het eiland, samen met Deltares dit onderzoek in opdracht van de gemeente op
korte termijn te doen.
5
Hij dient namens alle partijen de volgende motie in:
De raad van de gemeente Terschelling, in vergadering bijeen d.d. 22 februari
2011, onderwerp: Schuitengat
De Raad, gehoord de beraadslaging
Overwegende dat:
-Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is voor de vaarweg
naar Terschelling;
- honderden jaren lang deze vaarweg via het Schuitengat / Vliestroom liep en
vanaf 1997 via Slenk / Meep / Vliestroom ;
-De Slenk hiervoor kunstmatig op diepte gebracht is en vanaf die tijd continue
kunstmatig op diepte gehouden wordt, hetgeen ook ingrijpen is in de
morfologische ontwikkelingen
-Door morfologische ontwikkelingen de zandplaat tussen Vliestroom en
Schuitengat jaarlijks versmalt met enkele tientallen meters en dat dit proces nog
jaren vergt voordat een natuurlijke doorgang tot stand komt
Constaterend dat:
-Rijkswaterstaat uit kostenoverweging m.b.t. baggeren niet voornemens is te
kiezen voor een alternatieve route
-Sinds de jaren negentig er een forse toename van het aantal vaarbewegingen
naar en van Terschelling heeft plaatsgevonden in zowel beroeps- als pleziervaart
en deze zeker nog verder zullen toenemen
-De Slenk steeds meer gaat meanderen en op meerdere plaatsen weer verzandt;
Is van mening dat:
-Een mogelijke alternatieve route door het Schuitengat een aanmerkelijke
brandstofbesparing zal opleveren - lees, CO2-uitstootvermindering –
-Het openen van de Slenk eerder een verzanding dan een verdieping van het
Schuitengat tot gevolg heeft gehad
-Voor Terschelling meer belangen spelen voor een alternatieve vaarweg dan
alleen baggerkosten van deze vaarweg
-Terschelling recht heeft op een optimale bereikbaarheid over het water, zowel
inter-insulair als vanaf de wal
Verzoekt het college:
-Op korte termijn een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van het openen
van het Schuitengat waarbij naast de expertise op het eiland zelf ook van Deltares
(voormalig Waterkundig laboratorium Delft) gebruik gemaakt wordt;
-Het onderzoek breed te maken waarbij naast morfologische ontwikkelingen bij
het maken van een alternatieve vaarweg ook de veiligheid en de economische
aspecten voor Terschelling meegenomen worden.
-Een dekkingsvoorstel voor dit onderzoek te doen aan de raad
-deze motie ter kennis te brengen aan: 1) de Minister van Infrastructuur en Milieu
2) het College van Ged. Staten Friesland
3) het Regionaal College v.d. Wadden
4) Het Eilander College en Eilanderraad
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Plaatselijk Belang Terschelling
A. Doeksen A.C. Schweigmann
CDA
H.K. van der Wielen
VVD
P.P. van Sijp
PvdA
M. Schellenberg C. Oosterbaan W. van Deelen M. Spanjer
6
Het college
Wethouder De Jong: De vaarweg is altijd een punt van discussie op het eiland
geweest. In de gemeenteraad zijn hier meermalen gevoelens over uitgesproken.
Dit gevoel kwam ook naar voren in de openbare bijeenkomst van 27 januari jl.
Diverse onderwerpen werden aangedragen, zoals bereikbaarheid, veiligheid op
het water, CO2-uitstoot en duurzaamheid.
Het college kan voor een groot deel meegaan met de motie, maar het verzoek op
korte termijn een haalbaarheidsonderzoek te starten wordt door het college met de
nodige reserves bekeken. We kunnen nu niet schatten wat de kosten zijn. In de
tijd van bezuinigingen is een integrale afweging belangrijk.
De gemeente is gehouden aan de aanbestedingsregels. De kosten voor het
openhouden van de Slenk moeten worden afgewogen tegen de kosten die
maatschappelijk gemaakt worden. Dat kan betekenen dat de gemeente moet
meebetalen aan het openhouden van het vaarwater. Het onderzoek zal ook over
de morfologie gaan. Het op diepte houden van de vaarwegen is een
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Deze kan de uitkomst van het
onderzoek naast zich neerleggen. Hij acht dit niet onwaarschijnlijk.
Het college ontraadt de gemeenteraad deze motie en ziet grote problemen met de
uitvoering en bekostiging en hoe hieruit rendement te halen.
Raadslid Van Sijp (VVD) interrumpeert: Het morfologisch onderzoek van
Rijkswaterstaat is duidelijk. Men heeft ook iets gezegd over stroom en
stroombewegingen. Daar is niet naar gekeken. Een stroomberekening moet
kunnen worden uitgevoerd.
Wethouder De Jong zegt dat de gemeenteraad met een duidelijke opdracht moet
komen.
De vergadering wordt voor 10 minuten geschorst.
Raadsleden in 2e termijn
Raadslid Schweigmann (PBT) wil de motie handhaven, maar hierin een kleine
wijziging aanbrengen. De raad wil dat het college actief het voortouw neemt om
een onderzoek af te dwingen en ook andere belangen af te laten wegen naast de
baggerkosten.
De volgende wijziging wordt in de motie aangebracht:
Verzoekt het college:
De minister te vragen, in overleg met de gemeente Terschelling,
-Op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te starten naar de haalbaarheid
van het openen van het Schuitengat, waarbij naast de expertise op het eiland
zelf, ook van bijvoorbeeld Deltares gebruik gemaakt wordt.
-Het onderzoek breed te maken waarbij naast morfologische ontwikkelingen bij
het maken van een alternatieve vaarweg onder andere ook de veiligheid, de
economische aspecten, het milieu, duurzaamheidsaspecten en de invloeden
van de stroming meegenomen worden.
-deze motie ter kennis…..etc uit de eerste motie.
Raadslid Van der Wielen (CDA) spreekt zijn zorg uit over de bereikbaarheid van
het eiland. Het is een kwetsbare verbinding. Hij benadrukt dat ook de autobrug en
de voetgangersbrug kwetsbare punten zijn. Deze worden op dit moment vanwege
een storing zelfs handmatig bediend. De schepen moeten aan allerlei
verplichtingen voldoen, maar de staat van de bruggen is bedroevend.
Rijkswaterstaat richt zich met name op morfologische omstandigheden, maar ook
andere zaken zijn van groot belang. Ook deze aspecten moeten aan bod komen.
Er zit een kostenaspect aan het onderzoek. Hij kan zich het standpunt van de
wethouder over de financiële risico’s voorstellen. De fractie hecht aan het politieke
drukmiddel.
Bij een onderzoek moet men niet alleen kijken naar het morfologisch aspect, maar
ook naar andere aspecten. Hij hoopt dat het college dit kan onderschrijven.
Het college in 2e termijn
Wethouder De Jong: Het college is doordrongen van het belang van dit
onderwerp. Hij wijst op het belang van goede afspraken tussen raad en college.
De vergadering wordt voor 5 minuten geschorst.
Wethouder De Jong: Het college denkt dat de motie, met de aangepaste tekst, de
wensen en de gevoelens richting minister als signaal kan afgeven. Het college
gaat akkoord met de motie.
De Voorzitter concludeert dat de raad zich kan vinden in de gewijzigde motie. De
motie zal worden uitgevoerd.

willem boot

 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 1.170
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diverse vragen, opmerkingen en dingen over Doeksen
« Reactie #18 Gepost op: 28 maart 2011, 16:55:27 »
Heerlijk, die politiek. "We hebben Recht op",  "Schuitengat honderden jaren gebruikt".  Het probleem met het Schuitengat is er een dat zo omstreeks de 40-50 jaar terugkomt en dat afhankelijk is van de beweging van de platen om Vliestroom. Daar kan je tegenop "baggeren" (moet zijn: zuigen) wat je wil, dat helpt echt niet. Dat soort systemen beheers je nooit never niet. Bovendien zullen de morfologische patronen de komende jaren nog wel wijzigen door de invloed van de veranderende stroming zoals die door de verbreding van de Maasvlakte wordt veroorzaakt.

Ik begrijp best dat men de natuur anders wil zien dan ze is en ik begrijp even goed dat dat voor TS belangrijk genoeg is, maar de argumenten die men nu gebruikt komen toch wel een beetje aandoenlijk over.

Waar ze een goed punt hebben is, dat RWS zich in deze materie hoofdzakelijk door kosten laat leiden.

Wim Vink

 • Kapitein
 • *
 • Berichten: 2.848
 • Geslacht: Man
Vaarroutes
« Reactie #19 Gepost op: 13 november 2013, 13:49:15 »
Uit de LC:

Geen kortere vaarverbinding met Terschelling

TERSCHELLING – De kans dat er op korte termijn een snellere en goedkopere vaarverbinding komt tussen Harlingen en Terschelling via het Schuitegat is gering. Dat schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.
De kans dat de geul zich natuurlijk gaat vormen is niet waarschijnlijk. Daarnaast is het volgens Rijkswaterstaat geen optie om de geul te baggeren.
Mede op aandringen van de eilander bevolking houdt Rijkswaterstaat de laatste jaren de ontwikkelingen in de omgeving van het Schuitengat nauwkeurig in de gaten. Terschelling wil graag dat de oude verbinding zo snel mogelijk weer in gebruik genomen kan worden. Hier wordt geregeld op aangedrongen bij Rijkswaterstaat.

Een nieuwe geul zou betekenen dat de vaarverbinding tientallen minuten korter is. Dit betekend voor de veerdienst een besparing van zeker een half miljoen euro aan brandstof, aldus de Leeuwarder Courant.
Rijkswaterstaat kan zich het ongeduld van de Terschellinger ondernemers goed indenken, maar acht de kans klein dat dit op korte termijn gerealiseerd gaat worden.

met vriendelijke groeten,
Wim Vink

Willem-Jan

 • matroos
 • **
 • Berichten: 96
 • Geslacht: Man
Re: Vaarroutes
« Reactie #20 Gepost op: 13 november 2013, 23:00:59 »
voor de liefhebber heb ik nog een digitale versie van een RWS document uit 2009: "Morfologische ontwikkeling Schuitengat, verleden tot heden"
Quick scan Veerverbinding Terschelling; alternatieve vaarroute Vliestroom-Schuitengat
Ernst Lofvers, RWS-Waterdienst 66 pagina's

Hieronder maar even de inhoud van het document:

Aanleiding
•Vraagstelling, Aanpak
•Situatieschets
•Inzichten uit literatuur + liggende kaarten
•Huidige vaarroute en alternatieven
–Baggerbezwaar
–Beleidsaspecten
–Vergelijking en haalbaarheid alternatieven
•Beschouwing grootschalige morfologische ontwikkelingen
–Historische kaarten
–Recente lodingen
•Verwachtingen
•Conclusies en aanbevelingenVr groet

Willem-Jan.

PiebeJanMan

 • Forumbeheerder
 • Kapitein
 • *****
 • Berichten: 1.739
 • Geslacht: Man
 • Geniet, maar vaar met regelmaat mee!
  • Golven op zee
« Laatst bewerkt op: 8 mei 2014, 13:23:15 door PiebeJanMan »

Willem-Jan

 • matroos
 • **
 • Berichten: 96
 • Geslacht: Man
Re: Vaarroutes
« Reactie #22 Gepost op: 14 november 2013, 21:35:48 »
inderdaad, die dus
dank forumbeheerder!

grt

Willem-Jan.

PiebeJanMan

 • Forumbeheerder
 • Kapitein
 • *****
 • Berichten: 1.739
 • Geslacht: Man
 • Geniet, maar vaar met regelmaat mee!
  • Golven op zee
Re: Vaarroutes
« Reactie #23 Gepost op: 8 mei 2014, 13:29:10 »
In het coalitie-akkoord van Terschelling wordt (weer) geopperd het Schuitengat te baggeren:
Citaat
*De veerdienst is van grote maatschappelijke betekenis. De gemeente wil organiseren dat de Terschellinger gemeenschap invloed heeft op de uitoefening van de veerdienst.
*De gemeente bevordert een kortere vaarroute via het Schuitengat
http://skylgenet.nl/nieuws/2014/05/coalitieakkoord-pvda-vvd-en-cda-op-terschelling/#.U2tpifl_ujI

Is het jullie ook opgevallen dat MS Vlieland met pinksteren (9 juni) en ITGWO-zondag (7 sept) 4x vaart, maar dan op andere tijden als vorig jaar?
V-H: 7.00 11.00 15.00 19.30
H-V: 9.00 13.00 17.00 21.15

Voorheen ging er op deze dagen om 20.45 nog een extra boot V-H en aansluitend direct terug naar Vlieland.

Het zou mij niet verbazen als dit voor Terschelling de nieuwe dienstregeling wordt als er een vervanger van de Midsland (en Friesland) komt.

Humtidumty

 • Stuurman
 • *****
 • Berichten: 529
 • Geslacht: Man
 • schepen met een eigen snoet!
Re: Vaarroutes
« Reactie #24 Gepost op: 12 mei 2014, 12:00:08 »
Men berekent wel het kostenplaatje voor rijkswaterstaat maar gaat gemakshalve voorbij aan het millieuaspect. Het bespaart een hoop stookolie, dus minder roet.
Men kan daarnaast meteen ook Terschelling sneller bedienen en de eilanden zijn makkelijker met elkaar verbonden.
De maatschappelijke impact of misschien wel footprint meenemen in de berekening zou een heel andere beslissing opleveren.
Dan kom je met de zomerdienstregeling van nu volgens mij al zeker 96 keer per week op een kortere vaarroute. Hierbij even uitgaande van enkel het passagiersvervoer, zonder extra afvaarten.
Tussen de eilanden scheelt het per overtocht zo'n 8 km en van Ts naar Harlingen zo'n 3 km. (met afstandmeten.nl route uitgestippeld)
Ik zie in de planning 12 eiland-naar-eiland oversteken (sneldienst). Dat scheelt dus al snel 12x8=96 km per week voor de sneldienst en 84x3=252 km voor de gewone veerdienst.
Dus vaart men nu een afstand van 96+252=348 km per week meer dan nodig.
Reken daarbij de oversteek van vrachtvervoer en extra diensten... Dat scheelt heel veel gasolie op jaarbasis, of LNG straks, met een kortere oversteek.
« Laatst bewerkt op: 15 mei 2014, 13:50:59 door Humtidumty »
Richard

www.avantbrowser.com » Maak internetten leuker.

Christian

 • Machinist
 • ***
 • Berichten: 222
 • Geslacht: Man
Re: Vaarroutes
« Reactie #25 Gepost op: 17 april 2015, 20:53:01 »
Schuitengat
Bron: Leiden Courant 1974-01-08:

"LEEUWARDEN — De vaargeul naar het eiland Terschelling — het Schuitengat — dreigt te verzanden. Tengevolge van de zware stormen in de afgelopen maanden is de breedte van het Schuitengat — aanvankelijk 200 tot 250 meter — op enkele plaatsen teruggebracht tot slechts 35 meter. Verder is de vaargeul aanzienlijk minder diep geworden, namelijk van zes tot ongeveer drieeneenhalve meter.

Enige schepen hebben al moeilijkheden ondervonden, wat zich onder meer uitte door stoten aan de grond. Verder heeft een van de passagiersschepen van rederij Doeksen, die een verbinding tussen Terschelling en Harlingen onderhoudt, al op een tocht enige tijd vastgezeten.

Het Schuitengat 'wandelt' door de werking van eb en vloed van het Noord-Westen naar het Zuid-Westen. Het 'wandelproces' is door de laatste noordwester storm aanzienlijk versneld. De bank ten noorden van de geul is meer in zuidelijke richting verschoven dan de zuidelijke zandbank. Hierdoor is de geul smal en ondiep geworden.

Het is een van de taken van rijkswaterstaat om de geul bevaarbaar te houden. Volgens rijkswaterstaat is het echter nog te vroeg om te gaan baggeren omdat men eerst wil afwachten hoe het verzandingsproces zich voortzet. Volgens rijkswaterstaat heeft de situatie zich op sommige plaatsen in de geul in positieve zin gewijzigd, maar beambten van het loodswezen op Terschelling zijn het daar niet mee eens. Volgens hen had rijkswaterstaat bovendien de vernauwing van de toegangsweg naar Terschelling kunnen tegengaan door te gaan baggeren. Ook verwijten zij Rijkswaterstaat dat te weinig naar de schippers geluisterd wordt die in de praktijk veel met de geul te maken hebben. De ambtenaren van loodswezen menen dan ook dat de nieuwe boot van redenj Doeksen, de Midsland, die dagelijks een tweehonderd auto's zal kunnen vervoeren, beslist in moeilijkheden komt, als er geen verbetering in de situatie komt."

PiebeJanMan

 • Forumbeheerder
 • Kapitein
 • *****
 • Berichten: 1.739
 • Geslacht: Man
 • Geniet, maar vaar met regelmaat mee!
  • Golven op zee
Re: Vaarroutes
« Reactie #26 Gepost op: 3 mei 2015, 12:07:47 »
In de brief van Rederij Doeksen over de conceptdienstregeling 2016 wordt ook iets gezegd over het Schuitengat. Mocht deze bevaarbaar worden, dan krijgt Vlieland op maandag mogelijk ook een verbinding met de sneldienst:

http://www.veerbootinfo.nl/2015/04/mogelijk-dagelijks-drie-vaste-veerbootafvaarten-naar-vlieland-in-2016/

Citaat
Ontwikkeling Schuitengat

Zoals wellicht bekend vormt er zich een nieuwe geul in de zandrug die het Schuitengat scheidt van de Vlierede. Zodra deze route wordt betond en Rijkswaterstaat ons toestaat om deze geul met snelboten te bevaren, dan is TSM bereid om de huidige interinsulaire sneldienstregeling in 2016 met de maandag uit te breiden.

HansG

 • Marconist
 • ****
 • Berichten: 266
 • Geslacht: Man
Re: Vaarroutes
« Reactie #27 Gepost op: 4 februari 2016, 15:17:14 »
Vandaag om ongeveer 15:10 uur deze schermafdruk gemaakt. Hetl lijkt erop dat de Terscherllingerbank een route door het Schuitegat neemt.
Zou er weer voldoende water staan? Echt hoog water was het niet.
« Laatst bewerkt op: 29 januari 2018, 22:02:37 door PiebeJanMan »

Wim Vink

 • Kapitein
 • *
 • Berichten: 2.848
 • Geslacht: Man
Vaarroutes
« Reactie #28 Gepost op: 4 februari 2016, 20:44:54 »
Het heeft de afgelopen maand een aantal keren flink gestormd.
In het verleden hebben stormen de vaarroutes positief en negatief beïnvloed.
Misschien is dat nu ook het geval.
We houden de berichten van de Brandaris en van schepen via de marifoon in de gaten.
met vriendelijke groeten,
Wim Vink

Evert Jan

 • Marconist
 • ****
 • Berichten: 490
 • Geslacht: Man
Re: Vaarroutes
« Reactie #29 Gepost op: 5 februari 2016, 09:56:43 »
Op Vesselfinder en Marinetraffic staat de track van de Terschellingerbank vanaf Terschelling inderdaad door het Schuitegat, bijzonder!